Els indicadors de gestió, l'eina que ens avalua i ens facilita la presa de decisions

Els indicadors de gestió, l'eina que ens avalua i ens facilita la presa de decisions

Seguir el camí correcte per aconseguir els objectius establerts és la fita que tota organització s'hauria de plantejar en la seva planificació a curt i llarg termini. Un sistema de mesura que ens permet disposar d'aquesta orientació són els indicadors de gestió, ja que permeten monitoritzar la gestió realitzada, verificar que la feina vagi en la direcció correcta i permeten avaluar els resultats de la gestió vers els objectius, fites i responsabilitats. Així, un indicador dona informació quantitativa del desenvolupament d'un procés que, al ser comparada amb algun nivell de referència, pot estar assenyalant una desviació sobre la qual s'haurien de prendre accions correctives o preventives, o bé una desviació positiva que indica que les coses s'estan realitzant d'una forma destacadament adequada.

Algunes de les funcions principals dels indicadors de gestió són:

  • Mesurar canvis en una condició o situació concreta a través del temps.
  • Preveure i actuar en base en las tendències positives o negatives observades.
  • Facilitar el visionat dels resultats d'iniciatives o accions.
  • Avaluar i promoure el procés de desenvolupament.
  • Ajudar a assolir millors resultats en projectes de desenvolupament.

Un projecte que demostra la rellevància d'aquesta eina són els Cercles de Comparació Intermunicipals d'Esports, projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que consisteix en avaluar la gestió del sistema esportiu dels municipis participants mitjançant un quadre d'indicadors de gestió. Enguany s'està realitzant la 13ª edició del projecte, i Itik Consultoria ha estat la consultora encarregada de donar suport en les diferents fases del projecte, sent la 10a edició en que hi participa. L'any 2008 el projecte, que es realitza amb diferents serveis municipals a part d'esports, va guanyar el Premio a las buenas prácticas de gestión interna atorgat per l'Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a nivell estatal. Els Cercles de Comparació consten de diferents fases, que permeten una anàlisi estratègica de la situació actual del servei.

Fases Cercles Comparació

Gràcies a les dades recollides als Cercles de Comparació, el Servei de Programació de la Diputació de Barcelona ha pogut desenvolupar el Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL). Aquest portal ha obtingut també el darrer Premio a la Innovación en la Gestión atorgat per l'Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aquest portal permet als municipis obtenir un quadre resum d'indicadors del servei, realitzar un tractament detallat dels indicadors i variables, així com generar un informe comparatiu amb tots els indicadors del municipi vers el grup seleccionat.

Així doncs, els indicadors de gestió seran de gran utilitat tant en l'àmbit públic per comparar el nivell d'eficiència relativa amb el que cada municipi utilitza els recursos i, conseqüentment, per esforçar-se en incrementar la qualitat del servei, com en l'àmbit privat on la competència existent obliga a les organitzacions a buscar mecanismes per incrementar i millorar la productivitat, eficiència i ingressos.