La promoció de la salut a la feina

La promoció de la salut a la feina

A finals del passat 2018 es van publicar els resultats referents a l’estudi “Promoción de la Salud en el Trabajo” elaborat per Foment del Treball Nacional amb la col·laboració de Biwel Consultoria. L’objectiu d’aquest estudi ha sigut conèixer l’estat actual de les iniciatives i projectes de promoció de salut a la feina (PST) que han desenvolupat i estan duent a terme les empreses espanyoles.

Per la realització d’aquest estudi, es va elaborar i administrar una enquesta a un total de 98 empreses. Aquesta es va dividir en tres grans apartats els quals s’han distribuït de la manera següent:

  • Context actual dels projectes de promoció de la salut a la feina
  • Iniciatives dutes a terme i recursos destinats en el període 2015-2019
  • Estat actual en relació a la promoció d'un estil de vida saludable.

Pel que fa al primer bloc, sobre el context actual dels projectes de promoció de la salut a la feina, s’observa com el 90,82% de les empreses afirmen tenir per escrit els principis de prevenció per a la seguretat a la feina, però en canvi només un 50% d'aquestes empreses té per escrit uns principis de promoció de la salut. Només un 43,88% tenen Plans i Programes de PST desenvolupats i un 19,39% no tenen pensat desenvolupar cap pla.

 

 

En referència a les iniciatives dutes a terme i recursos destinats en el període 2015-2019, es pot extreure que la tendència del nombre d'iniciatives realitzades en relació als Projectes de PST ha estat creixent en el període 2015-2018, passant d'un total de 203 iniciatives a 345, amb una temàtica molt present com és la promoció d’hàbits saludables. També s’observa un augment de temes de gestió de les emocions. Si es centra el focus en els recursos destinats, el 39,71% de les empreses realitza els projectes de PST amb recursos propis tot i que la tendència és a la baixa. D'altra banda, l'externalització dels serveis per realitzar els Projectes de PST estan augmentant passant del 11,43% el 2015 al 16,2% el 2018 la seva realització a través de la mútua d'accidents.

Finalment, en l’estat actual en relació a la promoció d'un estil de vida saludable, segons l’estudi, un 72,45% de les empreses enquestades ha dut a terme accions en l'àrea d'alimentació saludable, un 68,37% en l'àrea d'activitat física i/o exercici físic, i en el 62,24% en l'àrea de gestió emocional i estrès. S'han elaborat plans d'acció en el 37,76% de les empreses enquestades en l'àrea d'alimentació saludable i en el 30,61% en l'àrea d'activitat física i/o exercici físic.

Estudis com el que s’ha presentat permeten conèixer la situació actual de les empreses en l’àmbit de la promoció de la salut i el seu recorregut des d’anys anteriors. Tenir coneixement d’aquesta realitat permet encetar un procés de reflexió amb la finalitat de veure fins on es pot arribar en aquest àmbit i alhora decidir què es vol aconseguir. I tu, has treballat en projectes de promoció de salut a la feina (PST) en els darrers 5 anys en la teva empresa? Creus que es seria interessant actualitzar-los i poder obtenir una fotografia actual de la salut de la mateixa?