Publicació de les primeres dades de l’Estudi sobre els hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona, 2018

Publicació de les primeres dades de l’Estudi sobre els hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona, 2018

La presentació de la tercera edició (2018) de l’enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de la ciutat de Barcelona es va realitzar el passat novembre, havent estat administrada l’enquesta entre els escolars de primària i secundària durant el curs 2017-2018. L’objectiu principal de l’estudi, com passava en edicions anteriors, és conèixer els hàbits de pràctica esportiva actuals de la població escolar fora de l’horari lectiu. A més també veure quines han estat les tendències marcades en aquestes 3 edicions mostrant així l’evolució de la pràctica d’activitat física i esport entre la població escolar de la ciutat de Barcelona.

Entre les dades més representatives es destaquen les següents:

Índex de pràctica esportiva. General

S’ha experimentat un creixement de l’ índex de pràctica esportiva en el pas del temps des de l’any 2007 fins l’actualitat. L’índex de pràctica al 2007 fou del 66,8% mentre que en la present edició s’ha obtingut un 76,1%, consolidant així el nivell de pràctica dels escolars de la ciutat.Cal destacar també que per a la present edició s’ha experimentat un increment de les persones que practiquen esport de manera organitzada, augmentat del 62,7% el 2013 al 70,6% al 2018.

Factors que influeixen en l’índex de pràctica esportiva. Gènere

La pràctica esportiva femenina ha augmentat en un 3,1% respecte del 2013 i en un 14,3% respecte 2007. Això suposa una reducció de la diferència existent entre la pràctica esportiva segons sexe. Tot i aquest apropament, els nois continuen presentant un índex de pràctica superior al de les noies, un 8,3% més aquest any.

Factors que influeixen en l’índex de pràctica esportiva. Edat

Tal i com passava en edicions anteriors, es segueix produint un abandonament de la pràctica femenina en el pas de primària a secundària obtenint per aquesta edició un índex de pràctica del 71,7% en els primers cursos de secundària. A nivell general, en les altres etapes educatives els índex de pràctica es mantenen estables.

Tipus de pràctica

Pràctica organitzada: els esports més practicats de manera organitzada són en aquest ordre: futbol (31,4%), danses (17,0%), bàsquet (16,0%) i natació (12,1%), esports de lluita (10,0%), patinatge (5,8%), voleibol (4,7%) i tennis (3,9%). En comparació amb l’estudi de 2013, la pràctica del futbol i la natació ha disminuït, mentre que les danses i els esports de lluita han augmentat dos punts percentuals. D’altra banda el patinatge i el voleibol han incrementat el percentatge de practicants passant al davant d’activitats com el gimnàs/fitness i el tennis.

Pràctica per lliure: Mostrant un comportament similar que en les activitats organitzades, la més practicada és el futbol/futbol sala (27,9%), seguit del ciclisme/anar en bici (25,8%), caminar (23,6%) i córrer (22,2%). En segon lloc, quedarien les activitats de lliscament com patins, skate, patinets, etc. amb un 19,6% i les activitats de gimnàs/fitness amb un 15,0%.

Motius de pràctica esportiva

Els principals motius de pràctica esportiva dels escolars de Barcelona són perquè els hi agrada l’activitat (89,1%), perquè volen competir i fer partits (36,1%) i per estar en forma (34,4%). En les dues edicions anteriors, de 2007 i 2013, la motivació de ‘per estar en forma’ era la segona més destacada però en aquesta edició, degut a l’augment de la pràctica de competició, els escolars han mostrat més recolzament al motiu de participar en competicions.

 

 

Motius de no pràctica esportiva

Pel que fa als motius de no pràctica esportiva, per aquesta edició els principals indicats pel conjunt d’escolars han estat: no tenir suficient temps lliure i fer altres activitats (18,7%). En segon lloc perquè s’han de centrar en els estudis (13,3%) i, en tercer, pels diners que costa practicar l’esport (11,8%).

Pràctica esportiva de competició

Del percentatge d’escolars que sí competeixen, se’n desprenen els següents resultats: en els nois predomina la pràctica de competicions federades (65,9% envers un 49,0%); i, d’altra banda, en els jocs esportius escolars la participació de les noies és més alta (amb un 58,8% vers un 42,8% dels nois). També cal destacar que la participació en competicions escolars és més alta en els cursos de primària que en els de secundària, situació que es reverteix a la secundària i comporta l’augment de la pràctica de competició federada.

Activitats no esportives més practicades

Els resultats de l’enquesta mostren que un 47,8% dels escolars practica activitats no esportives fora de l’horari lectiu. Així doncs, les activitats no esportives més practicades per la població escolar són els idiomes amb un 42,7%, la música amb un 20,5%, les classes de reforç amb un 13,2% i el teatre amb un 7,9%.

Les conclusions més rellevants que es poden extreure són les següents:

 

Les dades obtingudes en l’estudi permeten realitzar una fotografia del marc esportiu en la població escolar, esdevenint una eina per reforçar i promocionar l’esport educatiu i de base de la ciutat de Barcelona.