És responsabilitat del polític de l’àrea d’esports formar-se per definir les polítiques esportives?

És responsabilitat del polític de l’àrea d’esports formar-se per definir les polítiques esportives?

En una administració pública, la figura del tècnic esportiu ha de ser ocupada per una persona amb una titulació específica d'acord al càrrec que ocupa, acreditant un coneixement del sector de l'activitat física i l'esport així com del funcionament de la pròpia administració. Aquesta figura, organitza el seu treball en funció de les polítiques públiques definides per l'equip polític d'aquesta organització, els quals defineixen l'estratègia a desenvolupar en l'Àrea esportiva i la qual tindrà un elevat impacte en el sistema esportiu del territori.

Però… sobre de quin coneixement es defineixen aquestes polítiques esportives municipals? Sobre què es basen les decisions estratègiques en l'àmbit de l'activitat física que afecten a la ciutadania de manera directa i indirecta? Coneixen els obstacles que hauran de superar per a desenvolupar aquestes polítiques?

La realitat és molt diversa i específica de cada situació, però gran quantitat de vegades, tècnics esportius d'àmbit local, provincial o autonòmic ens han manifestat la dificultat de comunicació i entesa que a vegades tenen amb els seus polítics de referència a causa de la falta de coneixement del sector, del propi llenguatge d'aquest, així com dels procediments normatius que afecten l'administració pública (contractació, subvencions, gestió d'instal·lacions, etc.).

Per aquest motiu, juntament amb la Diputació de Barcelona hem realitzat una formació dirigida als nous regidors d'esports, amb la finalitat que tinguin una visió global del sector i de les tendències en polítiques públiques esportives. Gràcies aquesta contextualització i uns exercicis de reflexió per a un millor coneixement del seu propi sistema esportiu, els participants han finalitzat les sessions amb una visió més àmplia del sector i la situació del seu municipi i han adquirit noves eines per a definir la política esportiva municipal i el seu impacte en l'entorn.

En les dues sessions realitzades es van treballar diferents aspectes del sector esportiu com els principals eixos de polítiques esportives, els stakeholders, evolució i tendències del sector o la participació ciutadana, tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica a través d'exercicis i discussió en grups.

Definir el nivell de concreció dels continguts és complex… la percepció del nivell de coneixement que han de tenir pot ser molt subjectiva, i pot variar molt segons la mena d'administració, les característiques del territori (població, geografia, impacte extramunicipal) i altres variables com si es tracta d'un càrrec polític voluntari o remunerat. És clar que el coneixement del sector l'ha de tenir el propi tècnic esportiu municipal, però fins a quin punt el càrrec polític ha de conèixer aquest sistema esportiu per a una bona presa de decisions? Fins a quin nivell de concreció arribaríeu vosaltres? On creieu que està el límit, si és que hi ha límit?