Els Segells de Qualitat en l’àmbit esportiu en alça

Els Segells de Qualitat en l’àmbit esportiu en alça

Els Segells de Qualitat Esportius han esdevingut una eina de gestió de la qualitat en l’àmbit esportiu, aportant  prestigi a les entitats i organitzacions que opten per adherir-se a aquest reconeixement i superar els processos de certificació. En aquest sentit, esdevenen una estratègia de millora constant per a la professionalització del sector esportiu, cercant l’excel·lència i la generació de valor en els seus diferents àmbits d’actuació.

L’àmbit esportiu és un sector en constant creixement, on les noves tendències i les possibles línies d’actuació permeten una professionalització i consolidació del sector a través de la cerca de la millora constant. És per aquest motiu, que cada cop són més les organitzacions que impulsen la creació dels segells de qualitat en el marc esportiu, amb l’objectiu de reconèixer i buscar l’excel·lència en una determinada línia de treball. Aquests segells són més específics d’acord l’àmbit esportiu més enllà de les certificacions genèriques existents com les certificacions ISO, cercant l’especificitat des d’una perspectiva tècnico-esportiva. Dins de les organitzacions impulsores, es poden trobar:

 • Federacions internacionals       
 • Federacions nacionals  
 • Organitzacions del sector públic
 • Associacions esportives             
 • Col·legis professionals

El procés de certificació per a l’obtenció dels Segells de Qualitat, queda subjecte a documentació de referència, específica en cada cas, on es determinen les bases i els requisits establerts per al correcte compliment dels estàndards proposats per part de cada entitat promotora de la certificació. El compliment dels requisits durant el procés de certificació, i per tant, l’obtenció del Segell de Qualitat, ofereix trets d’identitat a les organitzacions sol·licitants:

 • Certificació del compliment d’uns estàndards de qualitat
 • Prestigi
 • Posicionament en el sector
 • Cerca de l’excel·lència interna en l’àmbit específic de l’acreditació
 • Valor afegit
 • Compromís de millora continua

La dimensió dels diferents Segells de Qualitat és variada, esdevenint en alguns casos certificacions per temàtiques molt específiques i en d’altres, on l’àmbit d’actuació té un caràcter més general. En tots els casos, l’oferta d’aquest recurs és una evidència de professionalització i millora continua del sector, permetent a les organitzacions i als diferents agents esportius implicats en el procés garantir la qualitat del sistema esportiu. En aquest sentit, cal destacar els passos més importants per a la creació dels segells de qualitat. 

 

1. Ideació

L’organisme impulsor del Segell de Qualitat identifica un àmbit d’actuació on altres entitats i institucions del sector poden estar interessades en cercar l’excel·lència. Així doncs, l’objectiu en aquesta primera fase és oferir un producte a les institucions interessades, per tal que aquestes puguin generar valor en una determinada línia de treball i d’aquesta manera, obtenir una posició de prestigi mitjançant l’obtenció del Segell de Qualitat.

 

2. Fase d’auditoria

Una vegada les entitats interessades han realitzat la preinscripció i per tant, formen part del procés de certificació per a l’obtenció del Segell de Qualitat, s’inicia el procés d’auditoria. En primer lloc, es realitza una prova pilot per tal de consolidar tots els passos del procés. Aquest queda subjecte a la normativa de referència pròpia de cada sector, a través de la qual es fixaran les bases i els requisits indispensables per a l’obtenció del Segell de Qualitat.

Aquesta prova pilot serà útil per tal d’identificar els punts més rellevants del procés, la comunicació amb les entitats sol·licitants, els recursos que es necessiten per a cada tasca, així com la metodologia i el seguiment implementats durant l’auditoria. Així doncs, la prova pilot permet establir un diagnòstic sobre la situació del procés, a través de la detecció de les característiques pròpies identificades en cada fase. És important en aquesta fase d’implementació, el component comunicatiu. En aquest sentit, cal remarcar dues tipologies de comunicació transcendentals durant el procés:

 • Comunicació interna: pròpia de l’equip auditor. Durant tot el procés, és rellevant que les persones que realitzen les auditories mantinguin una comunicació fluïda, tenint en compte la situació de cada entitat auditada i els processos a realitzar en cada moment. La calendarització de les accions, les tasques a realitzar i els recursos identificats per a cada fase del procés són elements indispensables en l’auditoria.
 • Comunicació externa: fa referència a les accions de comunicació i de promoció desenvolupades en base al producte, és a dir, al fet de donar visibilitat i arribar a les possibles entitats susceptibles d’estar interessades en l’obtenció del Segell de Qualitat. Aquestes accions poden ser comercials per fomentar l’adherència dels centres en el procés, o també, per donar visibilitat d’actuacions específiques. Per exemple, es pot incloure en aquesta comunicació, la presentació dels centres que han superat el procés de certificació.

 

3. Seguiment i avaluació

La fase d’implementació finalitza en el moment en què les auditories es consideren com a tancades, i per tant, la revisió per part de l’equip auditor referent a les possibles esmenes pendents (si el procés ho reclama), també han finalitzat. Seguidament, s’inicia la fase d’avaluació i seguiment, tret indispensable per a garantir l’òptima comunicació amb les entitats sol·licitants, tenint en compte les seves necessitats i els possibles aclariments. Cal remarcar que durant la fase d’auditoria també és important mantenir el contacte amb les diferents entitats, però és en la fase d’avaluació quan aquest fet esdevé transcendental.

Així doncs, durant l’avaluació es realitza la comunicació referent a l’aptitud de les organitzacions, tenint en compte el procés d’auditoria per a l’obtenció del Segell de Qualitat. Aquest procés es realitza a través d’un informe de resolució, individualitzat per a cada entitat sol·licitant i en referència a les seves actuacions durant el procés de certificació.

 

A tenir en compte

En les diferents fases descrites entren en joc aspectes rellevants, que actuen transversalment i que són indispensables per garantir una qualitat òptima durant el procés de certificació.

En primer lloc, destacar la importància de l’objectivitat durant tot el procés per part de l’equip auditor. Cal implementar els requisits que queden subjectes a la normativa en qüestió, del mateix mode per a totes les entitats participants i aplicant criteris estandarditzats, prèviament definits.

També cal remarcar la rellevància en la rigorositat implementada. Establir processos durant les auditories que permetin un seguiment i control a l’hora d’aplicar els requisits sol·licitats, esdevé fonamental per unificar criteris i prorrogar la metodologia per a pròximes edicions del procés.

Per últim, cal tenir presents els recursos necessaris per dur a terme el procés d’auditoria i seguiment, tant econòmics com humans. La prova pilot pot esdevenir un bon mitjà per identificar l’estat dels recursos per a cada una de les fases.

Seguint amb el marc anterior, es citen a continuació algunes organitzacions referents del sector esportiu que han optat per a la generació d’un Segell de Qualitat específic, amb l’objectiu d’establir un reconeixement a les organitzacions i centres als quals va destinat, i oferint un element distintiu i l’excel·lència en un determinat àmbit d’actuació.

 

Real Federació Espanyola de Futbol – Escola de Entrenadors - Segell de Qualitat en formació de tècnics i entrenadors de futbol i futbol sala  

 

 

 

La Real Federació Espanyola de Fútbol ha posat en marxa el Segell de Qualitat en la formació de tècnics i entrenadors de futbol i futbol sala, per aquelles entitats, empreses i associacions que desenvolupen programes de formació de futbol. La certificació busca posar en valor les formacions en relació als estàndards de qualitat marcats per la UEFA en aquest àmbit. En aquest sentit, la Real Federació Espanyola de Futbol ofereix dues tipologies de Segell: Premium i Estàndard. 

 

Real Federació Espanyola de Piragüisme - Segell de Qualitat per a la millora competitiva del piragüisme a Espanya

 

 

 

 

 

Aquest Segell de Qualitat va dirigit a les entitats dedicades a l’ensenyament, pràctica i promoció del piragüisme espanyol. El compliment dels criteris establerts en el procés de certificació acredita que l’organització té un estàndard mínim de qualitat en el servei de cara a la població. Els eixos d’acció s’estructuren en la gestió de l’activitat, la seguretat, aspectes mediambientals, manteniment de les instal·lacions, infraestructures  i equipaments.

 

Asociación del Deporte Español, Consejo Superior de Deportes i Comité Olímpico - Sporttoury: Segell de Qualitat per establiments hotelers pel turisme esportiu

És un Segell de Qualitat dirigit a allotjaments turístics que hauran de complir una sèrie de requisits bàsics, com disposar d’instal·lacions esportives pròpies o annexes que puguin utilitzar-se per desenvolupar la pràctica esportiva. D’aquesta manera, les persones usuàries podran saber quins allotjaments ofereixen activitat física, tenint en compte 3 categories: Basic, Excellent i Premium.

 

COPLEFC – Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya - Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català

El  Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya ha impulsat el Segell de Qualitat pel Sistema Esportiu Català, a través del qual es podrà acreditar la qualitat del sistema       esportiu en totes les seves vessants:

 • Municipi actiu: dirigit als Ajuntaments
 • Instal·lació esportiva: dirigit a les diferents tipologies d’instal·lacions esportives                                                    
 • Serveis professionals esportius: dirigit a empreses o professionals autònoms

Pròximament s’impulsaran també els Segells de Qualitat referents als següents àmbits específics:

 • Entitats esportives
 • Gestió esportiva municipal
 • Centres educatius actius
 • Esdeveniments esportius

 

FIFA - Segell de Qualitat per les pilotes de competició

En el marc per a la renovació del Programa de Qualitat per Pilotes de Futbol la FIFA ha introduït nous Segells de Qualitat: FIFA Quality PRO, FIFA Quality e IMS: International Match Standard. Es cerca l’estandardització dels programes de Qualitat de la FIFA, cercant la qualitat, seguretat i la fiabilitat en tot moment.