Quin paper té l’esport en l’estructura municipal? La seva evolució en els darrers 12 anys (II)

Quin paper té l’esport en l’estructura municipal? La seva evolució en els darrers 12 anys (II)

La tercera edició de l’estudi quantitatiu sobre els ‘Ajuntaments de la demarcació de Barcelona i l’esport’ permet obtenir dades quantitatives que permeten analitzar l’evolució de la gestió al llarg dels darrers 12 anys. Itik consultoria de l’esport i el lleure,  col·laborador de dues edicions, presenta una comparativa històrica de l’evolució dels principals aspectes en aquest període de temps.

El primer lliurament de l’estudi 2022 realitzat per la Diputació de Barcelona corresponia als ‘Antecedents i aspectes contextuals del servei d’Esports’. En aquest cas, el segon i tercer lliurament es centra en ‘Les relacions del servei amb altres organitzacions’ i ‘La gestió del servei’ respectivament. Les principals conclusions obtingudes son:

Tendència minvant en les concessions administratives

Tal com mostra la figura, del total d’ajuntaments enquestats aquest 2022, només un 34,3% afirma tenir un o més equipaments esportius concessionats. En quan a l’evolució, s’observa una tendència negativa en la gestió indirecta d’explotació d’instal·lacions municipals des de 2010 fins a l’actualitat.

instal·lacions municipals amb concessió administrativa

Augment del percentatge d’equipaments esportius amb concessió en municipis amb més població

Es presenta el percentatge segons mida del municipi, classificats en 3 trams: menys de 5.000 habitants, de 5.001 a 20.000 i més de 20.001 habitants.

Concessió per tram de població

Els municipis més grans tenen un major percentatge de contractes entre l’administració i l’organització concessionària. Generalment son aquelles instal·lacions esportives en que la gestió és capaç de generar un rendiment econòmic, resultant atractius per al teixit associatiu privat.

En els 3 anys analitzats, 2010, 2016 i 2022 el tram de població de més de 20.001 habitants és el que obté les xifres més elevades en concessió administrativa. Aquesta dada guarda relació amb el tipus d’equipament concessionat, que normalment son les piscines cobertes, amb o sense sales esportives. Així doncs, és un tipus d’instal·lació que té un alt cost d’inversió i manteniment i només es troba present als municipis amb un cert volum de població.

Menor externalització en els serveis

En el marc de la gestió directa, existeixen contractacions parcials de serveis per a la realització de determinades tasques, és el que s’anomena externalització o subconctractació. Generalment, s’externalitzen les tasques que requereixen de personal qualificat o bé tenen un caràcter de temporalitat intrínsec en el propi servei.

Es mostren el percentatges mitjans classificats per anys així com la tendència de la serva evolució.

Externalització serveis instal·lacions esportives

De les dades analitzades de l’últim any, es destaca el servei de socorrisme i el de neteja com els més externalitzats, així com l’àrea de consergeria com el servei menys subcontractat. També es destaca la tendència sensiblement més baixa en l’evolució de les dades de 2016 respecte a l’actualitat.

L’estudi permet l’obtenció de dades estadísticament representatives, establint comparacions claus per a preveure les tendències de futur i planificar noves accions per part dels agents del sistema esportiu. Aquí pots observar la tercera edició de l’estudi de l’any 2022.