Línies d'actuació per aplicar la perspectiva de gènere a les polítiques esportives

Línies d'actuació per aplicar la perspectiva de gènere a les polítiques esportives

En l’elaboració de plans d’igualtat i en el plantejament de línies estratègiques per treballar la perspectiva de gènere i de col·lectius LGTBI+ en l’esport, esdevé primordial l’anàlisi del punt de partida -fortaleses i recursos- i la identificació de discriminacions -directes o indirectes- per raó de gènere o orientació sexual. L’Observatori per la Diversitat (ADI), institució que disposa d’un registre d'incidents per la seva identitat o expressió de gènere, orientació sexual o per viure amb VIH, realitza de forma periòdica informes que evidencien la transfòbia i la LGTBIfòbia institucional existent així com l’anàlisi d’aquesta temàtica en la legislació vigent de l’estat espanyol.

Seguint el camí per a la igualtat i diversitat en l’esport, identificar les necessitats i demandes de cada organització en matèria de perspectiva de gènere i LGTBI+ en el món esportiu és primordial. Aquest fet, permet elaborar línies d’intervenció específiques i personalitzades amb l’objectiu d’avançar en la implementació de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGTBI+ en les polítiques esportives municipals o de cada organització.

A continuació, es proposen els fonaments per a la implantació de la perspectiva de gènere en l’esport:

El desenvolupament de les línies d’aplicació i accions específiques per a cada organització, haurien d’anar acompanyades del coneixement propi de les persones involucrades sobre l’àmbit de la igualtat, la inclusió i la diversitat. Per donar resposta a necessitats reals, és recomanable plantejar-se el grau d’implementació dels 6 àmbits en qüestió:

  • Situació actual de la perspectiva de gènere i LGTBI+ en l’organització esportiva
  • Formació als agents promotors
  • Prevenció de les violències
  • Suport i assessorament en matèria d’igualtat
  • Comunicació
  • Habilitació d’espais segurs de pràctica esportiva

 

Post basat en l'estudi «La incorporació de la perspectiva de gènere al sistema esportiu local» elaborat per ECGN Moon Consultoría, SL (2021) per a la Diputació de Barcelona.