Serveis esportius de petits municipis de l’Alta Anoia

Serveis esportius de petits municipis de l’Alta Anoia

Una metodologia participativa cercant tots els punts de vista i analitzant les diferents fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces que té cada municipi, individualment i envers al territori, on es poden crear sinèrgies per a una millora del sistema esportiu de la regió

L’anàlisi del sistema esportiu dels municipis participants en l’estudi de l’Alta Anoia, es plantejà amb l’objectiu de garantir la millora dels factors del sistema esportiu del municipi, així com millorar la qualitat i quantitat de l’oferta esportiva del territori mitjançant la creació de sinèrgies.

Per dissenyar unes línies estratègiques d’acord amb les singularitats del projecte, Itik Consultoria es va entrevistar amb l’alcalde/sa i/o regidor/a de tots els municipis participants, com també es van realitzar visites a les diferents instal·lacions esportives i àrees d’activitat, així com la cerca d’informació dels municipis, del consorci i del territori de l’Alta Anoia en general. Amb les dades recollides i les visites realitzades s’elaborà un DAFO dinàmic en el que es representaven les dades de l’entorn, els punts forts, els punts febles, les oportunitats i les amenaces del conjunt de municipis de la zona. Aquesta anàlisi i diagnosi va derivar en les línies estratègiques a seguir per tal de proposar accions per garantir un ampli ventall de possibilitats dirigides a tots els sectors i a tots els municipis.

Aquest projecte, per un costat ha servit per fer veure als municipis que la unió de sinèrgies entre els mateixos poden contribuir notablement en la millora del sistema esportiu de la zona, i per altre banda, ha servit per confirmar que encara que un municipi sigui petit, és necessària una planificació estratègica, analitzant tots els factors, per tal de garantir una oferta esportiva de qualitat als ciutadans.