Estudi d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès

Estudi d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès

Identificar els hàbits esportius dels adolescents és una tasca essencial per tal de fomentar la pràctica d’activitat física i esport entre aquest col·lectiu, per tal d’assolir un augment en la seva participació i en l’oferta esportiva del municipi

Aquest estudi de recerca es realitzà amb l’objectiu de conèixer els motius pels quals els escolars de Sant Cugat del Vallès reduïen els nivells de pràctica esportiva al passar de l’educació primària a l’educació secundària. La recerca va estar classificada en dues parts: la primera, de caràcter quantitatiu, amb la realització d’una enquesta d’hàbits, per tal valorar els motius de l’abandonament de la pràctica en aquestes edats. I la segona, formada per la realització de diferents dinàmiques de grup.

Es van obtenir dades molt significatives i interessants com ara l’alt índex de pràctica d’aquest col·lectiu, que es situava en el 85%. Tot i això, es va verificar amb dades numèriques la davallada d’aquest en passar de la primària a la secundària, on l’índex es veia reduït en el cas de les noies en gairebé un 20%.

L’estudi quantitatiu, va permetre obtenir una fotografia de la situació actual de la pràctica esportiva en adolescents al municipi, però no podia explicar per si sol les causes que van portar a aquesta situació. Per intentar indagar en aquestes causes, l’estudi es va complementar amb un seguit de dinàmiques de grup amb diferents segments de la població, seleccionats per poder avaluar els resultats obtinguts. Així doncs, es van poder contrastar les xifres obtingudes i conèixer el per què de les mateixes.

Estudis d’aquesta naturalesa, són essencials per conèixer els aspectes determinants de la pràctica esportiva escolar, com poden ser el tipus, la seva freqüència, els motius de pràctica i les causes que provoquen l’abandonament, entre d’altres.