Cercles de Comparació Intermunicipals

Cercles de Comparació Intermunicipals

Col·laborant amb la Diputació de Barcelona i els Cercles de Comparació Intermunicipal des de 2005 amb el Servei d’Esports i 2012 amb el Servei d’Educació: més de 130 tècnics/ques municipals i més de 60 municipis.

Els Cercles de Comparació Intermunicipal (en endavant CCI), projecte de la Diputació de Barcelona, es configuren com un mètode de treball en l’àmbit de la prestació i gestió de serveis municipals. Amb aquests es pretén mesurar, comparar i avaluar resultats mitjançant un conjunt d’indicadors comuns i alhora intercanviar experiències entre els municipis participants; en l’actualitat, ja són més de 130 tècnics/ques municipals i més de 60 municipis diferents. Itik Consultoria porta col·laborant en aquest projecte des de l’any 2005 amb el Servei d’Esports i des de l’any 2012 amb el Servei d’Educació el qual engloba les Escoles Bressol i les Escoles de Música.

Els indicadors que conformen els CCI s’organitzen en el que es coneix com el Quadre Resum d’Indicadors (QRI) el qual esdevé l’eina per a la planificació, gestió i control dels processos dels diferents serveis municipals analitzats. Alhora, aquest està format per 5 dimensions diferents, que són les següents:

Així doncs, els Cercles de Comparació Intermunicipal proporcionen dades clau per tal d’adoptar les mesures més adients en cada moment, així com prendre decisions i definir estratègies de futur per tal d’assolir objectius establerts des dels serveis municipals.

El paper que juga Itik Consultoria en aquest projecte és clau en tant que és l’encarregada de donar suport en el procés de disseny del QRI, en la recollida de dades amb els municipis, així com en l’anàlisi dels resultats i la participació en els tallers de millora. Amb l’augment de municipis participants i l’evolució que el projecte ha anat experimentant, Itik Consultoria s’ha hagut d’adaptar, creant eines específiques de detecció d’errors en la recollida de dades, així com nous instruments que permeten validar les dades amb més efectivitat. De la mateixa manera, ha incorporat l’ús de vies de comunicació complementàries adaptades al nou context, així com aporta el seu coneixement del sector i experiència en la interpretació dels resultats obtinguts en cada edició.