Estudi de Costos del Servei d’Esports d’Olesa de Montserrat

Estudi de Costos del Servei d’Esports d’Olesa de Montserrat

Adequació de l’estructura de personal a les necessitats actuals de l’organització de forma planificada i consensuada.

A partir d’un Estudi Bàsic de Gestió realitzat de la Zona Esportiva Municipal d’Olesa de Montserrat, on es va estudiar la viabilitat dels espais esportius municipals i les possibilitats de millorar el seu rendiment i optimització així com millorar la qualitat del servei, va sorgir la necessitat de realitzar un estudi de costos acurat del Servei. En aquest es va detectar com l’evolució del servei derivava a que l’estructura de personal existent estava sobredimensionada. Així doncs esva plantejar una reducció del nombre d’hores que es portaria a terme a partir de les opcions existents en la gestió de la desvinculació de persones a l’organització cercant diferents possibilitats. Les opcions que s’establien eren: la recol·locació de les persones en d’altres Serveis o Àrees municipals del consistori, avaluar la possibilitat de jubilacions anticipades per part de les persones amb major edat, establir un sistema de col·laboració amb els Serveis d’Esports dels municipis veïns per avaluar la inclusió d’aquestes en cas d’existir vacants i realitzar acomiadaments motivats per la reducció del número d’hores de servei proposat en l’Estudi Bàsic de Gestió. Mitjançant un treball col·laboratiu es va realitzar una proposa de procés d’ajust del personal, acompanyat d’un pla de treball d’implementació de la proposta.