Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques per a camps de futbol i un gimnàs per l’Ajuntament de Sabadell

Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques per a camps de futbol i un gimnàs per l’Ajuntament de Sabadell

Valoració de les diferents alternatives de gestió més adients d’acord les característiques dels equipaments esportius, de la seva utilització, i de la finalitat esportiva i social definida, juntament amb un estudi de viabilitat econòmica que inclou també els serveis a prestar, la referència de preus públics i altres ingressos, la previsió dels costos amb especial atenció als de personal, per delimitar el punt d’equilibri de la instal·lació.

La valoració de la situació actual i singularitat de cada equipament, el coneixement de la voluntat política son les premisses necessàries per a poder proposar les diferents opcions possibles per a la cessió de les instal·lacions, que permetran prendre la decisió més adequada per a l’externalització del servei que posteriorment caldrà regular en els plecs de prescripcions tècniques.

 

Per a l’elaboració d’aquest projecte es va realitzar un treball transversal entre els diferents departaments municipals implicats per tal d’agilitzar el procés i disposar de les diferents perspectives que s’han de tenir presents en la realització d’un plec de clàusules adient.