Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques del CEM Masquefa

Disseny i elaboració del plec de condicions tècniques del CEM Masquefa

Davant de la necessitat de l’Ajuntament de Masquefa en comptar amb suport per part d’experts en el sector, itik consultoria ha realitzat un estudi previ de viabilitat del nou Complex Esportiu Municipal.

Posteriorment s’han realitzat els Plecs de Prescripcions Tècniques per a la prestació dels serveis de serveis esportius, recepció, atenció al clients, manteniment conductiu, promoció comercial i assessorament i conducció del Complex, així com l'assessorament en la millora contínua de la instal•lació mitjançant sistemes de treball en equip, grups de millora i programes de qualitat.

Els plecs inclouen tots els elements pertinents, i en especial el càlcul de la valoració dels serveis a prestar, fixant els preus de licitació, el pressupost base de licitació i el valor. estimat de contracte, desglossant els costos per tipologia de serveis, la composició i funcions de la comissió de seguiment i la fixació dels criteris de valoració automàtics i els subjectes a judici de valor.