MIEM i Pla d’Equipaments Esportius de Barcelona 2019-2035: definint el parc d’equipaments del futur de la ciutat

MIEM i Pla d’Equipaments Esportius de Barcelona 2019-2035: definint el parc d’equipaments del futur de la ciutat

Barcelona es prepara per donar resposta a les necessitats en equipaments esportius dels propers 16 anys, amb gairebé un centenar de propostes d’actuació per a l’ampliació i/o millora de la dotació actual. 

 

L’Institut Barcelona Esports vetlla per garantir la possibilitat de pràctica esportiva a tota la població a la ciutat de Barcelona. Amb aquest objectiu, i tenint en compte l’evolució constant del món de l’activitat física i l’esport, s’ha dut a terme el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius i el Pla d’Equipaments Esportius de Barcelona 2019-2035.

El projecte ha estat realitzat per Itik Consultoria, i segueix la darrera proposta d’actualització del PIEC (aPIEC) com a marc de referència conceptual. S’estructura en 3 fases diferenciades: l’anàlisi del sistema esportiu, la diagnosi i les propostes d’actuació. Les dues primeres fases, s’emmarquen dins del MIEM, i la tercera dins del Pla d’Equipaments esportius.

Durant la realització de l’anàlisi i la diagnosi s’ha dut a terme un extens treball de camp, que inclou entrevistes amb representants dels diferents districtes de la ciutat, visites als equipaments esportius municipals, escolars i la realització d’un cens d’instal·lacions de caire privat comercial i d’elements esportius a l’espai públic mitjançant una revisió a fons de tots els  carrers de la ciutat. De la mateixa manera, s’ha analitzat l’ús de les instal·lacions esportives, per determinar el seu nivell de saturació.

A partir de la diagnosi, s’han concretat un total de 4 línies estratègiques i 4 àmbits d’actuació que desemboquen en un total de 99 propostes d’actuació de diferent tipologia: construcció de nous equipaments esportius, ampliació d’uns altres, o instruments de planificació per a equipaments concrets. Les propostes es classifiquen en projectes de districte (per donar resposta a necessitats locals) i projectes de ciutat (per donar resposta a nivell global de ciutat). Algunes propostes, a més, compten amb propostes alternatives en cas de que no es puguin dur a terme les plantejades.

El projecte esdevé una eina pràctica en la planificació dels equipaments esportius, ja que defineix les principals directrius en matèria esportiva dels propers anys.  Es tracta d’una eina global d’ordenació i planificació estratègica del sistema d’equipaments i espais municipals que recull les competències, la distribució dels equipaments i el seu nivell de saturació. Proposa un projecte per adequar i optimitzar les dotacions existents i la creació de nous equipaments públics o supramunicipals, que afecten de forma directa a la qualitat de vida de la ciutadania.