Els models de gestió de les instal·lacions esportives municipals: revisió i evolució

Els models de gestió de les instal·lacions esportives municipals: revisió i evolució

Les instal·lacions esportives municipals són un mitjà essencial per garantir un accés a la pràctica universal. La determinació del seu model de gestió es basa en la valoració de diferents factors relatius al context i objectius de cada ens local, així com dels avantatges i inconvenients que representa cada model. En aquest Itik genera es fa un repàs dels principals models de gestió existents i de la seva evolució al llarg dels darrers anys, on es detecta un canvi de tendència del model de gestió predominant.

Paraules clau: instal·lació esportiva municipal, model de gestió, gestió directa, gestió indirecta, concessió administrativa, prestació de serveis, licitació obra pública, plecs de clàusules